REGULAMIN PROMOCJI „BILET COMBO NA LKM i KABAryjTON 2018 W SPRZEDAŻY GRUPOWEJ”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się
promocja pod nazwą „Bilet Combo na LKM i KABAryjTON 2018 w sprzedaży grupowej” (dalej
„Promocja”).
1. Organizatorem Promocji jest Fundacja PIĄTKA z siedzibą w Rybniku, przy ul. Jankowickiej
23-25, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000638551, NIP
6423197220, REGON 365460925 (dalej „Organizator”).
2. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Promocja dotyczy grupowego zakupu biletów (dalej „Bilety”) na KABAryjTON 2018 w
zaniżonej cenie w połączeniu z zakupem biletów na Legendarny Kosmiczny Mecz.
4. Promocja rozpoczyna się w dniu 29.03.2018 roku i trwa do dnia 01.06.2018 roku (termin
określany dalej „Okresem Promocji”).
5. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która w Okresie Promocji dokona
zakupu co najmniej 10 biletów na Legendarny Kosmiczny Mecz (dalej LKM) w systemie
sprzedaży grupowej u przedstawiciela Organizatora odpowiedzialnego za sprzedaż grupową
(pod numerem telefonu 796 228 785).

II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI
1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zakup co najmniej 10 biletów na LKM w systemie
sprzedaży grupowej u przedstawiciela Organizatora odpowiedzialnego za sprzedaż grupową
(pod numerem telefon 796 228 785).
2. Zakupione bilety na LKM upoważnia Uczestnika Promocji do zakupu puli biletów na
KABAryjTON 2018 w zaniżonej cenie (-10,00 PLN).
3. Zakup promocyjnych biletów możliwy jest poprzez bezpośredni kontakt Uczestnika
Promocji z przedstawicielem Organizatora, który wcześniej dokonał sprzedaży biletów.
4. Paragon lub inny dowód zakupu co najmniej 10 biletów w systemie sprzedaży grupowej są
podstawą do wzięcia udziału w Promocji.
5. Zakup biletów promocyjnych odbywa się w systemie 1:1 (jeden do jeden), a więc za jeden
zakupiony bilet na LKM Uczestnik Promocji ma możliwość zakupu jednego promocyjnego
biletu na KABAryjTON 2018.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiany
nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników przed dokonaniem zmian.
2. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter
informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd powszechny
właściwy dla siedziby Organizatora.
4. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową,
loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od
przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych
(Dz.U. 2016 nr 0 poz. 471 pkt. 4 paragrafu 5)
5. Regulamin Promocji będzie dostępny przez czas trwania Promocji na stronie
www.legendarnykosmicznymecz.pl, na stronie www.kabaryjton.pl oraz w siedzibie
Organizatora począwszy od dnia rozpoczęcia Promocji.